Over onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1) Deli-Spanje: de rechtspersoon die diensten aan klanten aanbiedt, inclusief diensten op afstand, met adres Boomsluiterskade 216, 2511VJ Den Haag en met KvK nummer 56188854.

2) Klant: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die een overeenkomst met Deli-Spanje aangaat.

3) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Deli-Spanje georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

4) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Deli-Spanje fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per internet, email, fax en telefoon.

5) Herroepingrecht: de mogelijkheid voor klant om af te zien van de overeenkomst.

6) Dag: kalenderdag.

7) Duurovereenkomst: een overeenkomst met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting over een langere periode of over meerdere subovereenkomsten verdeeld is.

8) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat klant of Deli-Spanje in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1)  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen klant en Deli-Spanje, inclusief overeenkomsten op afstand.

2) Alvorens een overeenkomst wordt gesloten stelt Deli-Spanje de tekst van deze algemene voorwaarden aan klant beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden tijdens het aangaan van de overeenkomst beschikbaar te stellen, zal Deli-Spanje voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven waar klant de algemene voorwaarden kan inzien en dat op verzoek van klant deze zo spoedig mogelijk gratis toegezonden kunnen worden. De algemene voorwaarden kunnen langs elektronische weg aan klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3) Indien naast deze algemene voorwaarden bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het voorgaande tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan klant zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

2) Deli-Spanje bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, in de meest voorkomende gevallen langs elektronische weg. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de Deli-Spanje is bevestigd, kan klant de overeenkomst ontbinden.

3) Deli-Spanje treft passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van onbedoelde overdracht van klantgegevens. Deli-Spanje zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien klant elektronisch kan betalen en in dat kader zorgen voor een veilige webomgeving.

4) Aan klant zal Deli-Spanje de volgende informatie ter beschikking stellen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: het bezoekadres en contactdetails van de vestiging van Deli-Spanje waar klant met klachten terecht kan; de voorwaarden voor opzegging bij een duurovereenkomst; en de in artikel 4 lid 3 opgenomen gegevens.

5) Deli-Spanje kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Deli-Spanje op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de overeenkomst te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1) Deli-Spanje zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder (aanvullende) voorwaarden geschiedt.

2) Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat klant het product/de dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de Deli-Spanje niet.

3) Bij een aanbod vermeldt Deli-Spanje duidelijk wat de rechten en plichten van klant zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij: de prijs inclusief belastingen; de kosten van aflevering indien van toepassing; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe klant deze tot stand kan laten komen; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de duur van de overeenkomst in geval van een duurovereenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs; de informatie over de garanties en service na aankoop; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; en de voorwaarden waaronder en de wijze waarop klant van het herroepingrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingrecht.

4) Bij alle prijzen van aangeboden producten of diensten wordt vermeld of deze exclusief of inclusief BTW zijn. Algemeen geldt dat prijzen voor natuurlijke personen (consumenten) altijd inclusief BTW zijn. Overige prijzen zijn exclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen, verpakking- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn, vermeldt Deli-Spanje deze duidelijk.

5) Deli-Spanje heeft te allen tijde het recht prijsverhogingen door te voeren voortvloeiend uit gewijzigde verplichtingen ingevolge de wet. Ook wanneer kosten stijgen voor de inkoop of levering van producten en diensten buiten de directe invloedssfeer van Deli-Spanje, is Deli-Spanje gerechtigd prijzen aan klant te verhogen binnen lopende aanbiedingen en duurovereenkomsten.

 

Artikel 5 – Betaling

1) De door klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of de levering van de dienst.

2) Indien sprake is van non- of wanbetaling door klant kan Deli-Spanje, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij klant in rekening brengen mits deze na constatering van non- of wanbetaling, maar voorafgaand aan facturatie aan klant zijn meegedeeld en verdere leveringen stop zetten.

3) Eventuele onjuistheden in de verstrekte gegevens zoals noodzakelijk voor facturatie, betaling en levering dienen onmiddellijk door klant aan Deli-Spanje te worden meegedeeld. Onjuistheden in deze verstrekte gegevens kunnen de bepalingen in artikel 11 in redelijk doen vervallen.

 

Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten

1) Klant heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens klant de mogelijkheid de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden.

2) Indien klant van het herroepingrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of klant het product wenst te gebruiken of te behouden. Gedurende deze termijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Deli-Spanje retourneren, volgens de door de Deli-Spanje aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Herroepingrecht bij levering van diensten

1) Klant heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden, mits deze periode van veertien dagen verstrijkt buiten een redelijk periode voorafgaand aan de levering.

2) Klant zal vanwege de door Deli-Spanje bij het aanbod terzake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingrecht gebonden zijn.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1) Als klant gebruik maakt van het herroepingrecht, komen de kosten van terugzending van producten voor diens rekening, evenals reeds gemaakte redelijke kosten voor de levering van producten of diensten.

2) Indien klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Deli-Spanje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen na aftrek van eventuele reeds gemaakte redelijke kosten door Deli-Spanje voor de levering van de producten en/of diensten.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingrecht

1) Het herroepingrecht kan alleen door Deli-Spanje worden uitgesloten indien Deli-Spanje dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

2) Uitsluiting van het herroepingrecht is mogelijk voor producten: die snel kunnen bederven of verouderen; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die door Deli-Spanje tot stand zijn gebracht in overeenkomst met specificaties van klant; en die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

3) Uitsluiting van het herroepingrecht is mogelijk bij diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van klant is
begonnen voordat de periode van herroepingrecht is verstreken; waarvoor al kosten gemaakt zijn; betreffende vervoer, catering of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; en bij weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 10 - Duurovereenkomst

1) Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan klant altijd opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

2) De looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kan variëren. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van klant de overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand bedragen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1) Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, evenals bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Deli-Spanje de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2) Deli-Spanje erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

3) Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Deli-Spanje zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten en is klant vrij de overeenkomst te ontbinden met betrekking tot het ontbrekende product, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van Deli-Spanje komen.

4) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging op de plaats van levering van de klant bij Deli-Spanje.

5) Het adres dat klant aan Deli-Spanje heeft meegedeeld geldt als plaats van levering.

6) Deli-Spanje zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar geen recht op eventuele schadevergoeding.

7) In geval van ontbinding op grond van het voorgaande lid zal Deli-Spanje het bedrag dat klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 12 – Garantie

1) Een door Deli-Spanje als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen heeft op grond van de wet niet beperken of terzijde stellen.

2) Deli-Spanje geeft slechts garantie en accepteert slechts aansprakelijkheid wanneer sprake is van directe schade als gevolg van onverantwoordelijk handelen, binnen de invloedssfeer van Deli-Spanje, inclusief redelijk gemaakte kosten om deze schade te beperken en/of te herstellen.

3) De aansprakelijkheid van Deli-Spanje is beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 13 –Conformiteit

Deli-Spanje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de overeenkomst, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1) Klanttevredenheid met de producten en diensten is voor Deli-Spanje heel belangrijk.

2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na levering of nadat dat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Deli-Spanje.

3) Deli-Spanje zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de klacht door Deli-Spanje binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4) Een klacht over een product, dienst of service van Deli-Spanje kan via email worden ingediend of via de website van Deli-Spanje.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd op zodanige wijze dat deze door klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Deli-Spanje en klant waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.